پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار می شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود


متن کامل خبر: گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود