پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، توضیحاتی پیرامون اصلاح آیین نامه صدور کارت بازرگانی ارائه کرد.

کارت بازرگانی باید در دست بخش خصوصی باشد


متن کامل خبر؛ کارت بازرگانی باید در دست بخش خصوصی باشد