پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: براساس برنامه ششم توسعه رقم صادرات غیر نفتی باید به80 درصد برسد.

نعمت زاده :هنوز بانکهای خارجی آماده همکاری با ایران نیستند


متن کامل خبر: نعمت زاده :هنوز بانکهای خارجی آماده همکاری با ایران نیستند