پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، روزهای اول که یک تیم دور هم جمع می شوند و سنگ بنای یک استارتاپ را می گذارند، شاید به تنها موضوعی که فکر نکنند، مسائل حقوقی است؛ از نظر آنها یک گروه از دوستان و یا بستگان برای همکاری و راه اندازی کسب و کار نوپا نیازی به روشن شدن مسائل حقوقی ندارند.

قانون حرف اول را می زند، حتی برای استارتاپ ها


متن کامل خبر: قانون حرف اول را می زند، حتی برای استارتاپ ها