پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سمینار اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری با حضور معاونین، مدیران و کارشنان حوزه مرکزی، شعب غرب و شرق استان تهران موسسه اعتباری کوثر برگزار شد.

سمینار اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری برگزار شد


متن کامل خبر:سمینار اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری برگزار شد