پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: بررسی‌های موجود و اندک نگاهی به وضعیت بازارهای توسعه‌یافته دنیا نشان می‌دهد مهم‌ترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش اشتغال، تولید دانش فنی و تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است.

خروج از رکود با جسارت کارآفرینان


متن کامل خبر: خروج از رکود با جسارت کارآفرینان