پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتفرهنگ مالیاتی مجموعه ای ازآگاهی ها، ارزش ها، باورها، تصورات و رفتارها درباره مالیات است، یعنی اینکه شهروندان اعم از مردم،کارگزاران اقتصادی،فرهنگی وسیاسی، رسانه‏هاو.. درباره مالیات چگونه فکر می کنند، آن را چگونه ارزیابی می‏کنند ویا چه تصوری از تاثیر آن بر زندگی خود دارند یا اینکه چه کنش و رفتاری در خصوص پرداخت مالیات و اتجام وظایف قانونی خودشان دارند.

باور فرهنگی مودیان پیش شرط رشد درآمدهای مالیاتی


متن کامل خبر: باور فرهنگی مودیان پیش شرط رشد درآمدهای مالیاتی