پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتصکوک اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت است.

اوراق وکالت ابزاری برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی


متن کامل خبر: اوراق وکالت ابزاری برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی