پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال جاری نشان ‌می‌دهد که 11,7 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به پاییز 1396 هیچ‌گونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور‌ با 72 هزار نفر افزایش به 3 میلیون و174 هزار نفر رسیده است.


افزایش 72 هزار نفری جمعیت بیکاران


متن کامل خبر: افزایش 72 هزار نفری جمعیت بیکاران