پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمعاون وزیراقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزایش رضایت مودیان را با ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی همراه دانست و گفت: ارائه خدمات سازمان ها به صورت الکترونیکی، رضایت ارباب رجوع و ارائه دهندگان خدمات را به دنبال دارد.


افزایش رضایت مودیان با ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی


متن کامل خبر: افزایش رضایت مودیان با ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی