پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رییس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، گفت: اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد ایرانیان خارج از کشور یارانه دریافت می‌کنند و کد ملی هر یک از آنها موجود است.


اسناد و مدارک یارانه بگیران ایرانی خارج از کشور موجود است


متن کامل خبر: اسناد و مدارک یارانه بگیران ایرانی خارج از کشور موجود است