پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتجهانگیری با تاکید بر این که محدودیتی در تفویض اختیار به وزیران و روسای دستگاه های اجرایی وجود ندارد، افزود: اداره کشور و برنامه های دستگاه های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای تصمیم گیری لازم دارند به دولت اعلام کنند تا دولت این اختیارات را به آنها تفویض کند.

اداره کشور و برنامه های دستگاه های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود


متن کامل خبر: اداره کشور و برنامه های دستگاه های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود