پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتاز آنجائیکه شاهد کاهش شدید قیمت نفت می باشیم و این امر در کاهش منابع درآمدی دولت بسیار چشمگیر است. از اینرو می طلبد دولت تلاش خود را در تحقق سایر منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی معطوف نماید.

اثرات زیان اور فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن


متن کامل خبر: اثرات زیان اور فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن