پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95 ساعت 8 صبح فردا چهارشنبه 28 مهر ماه به پایان می رسد.

8 صبح فردا پایان سرشماری اینترنتی


متن کامل خبر: 8 صبح فردا پایان سرشماری اینترنتی