پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که راهبرد تکیه بر تولید داخلی با جدیت دنبال می شود گفت: یکی از مولفه های اصلی اقتصادی و ارتقای وضعیت موجود راهبرد تکیه بر تولید داخلی است که با ارتباط دولت و مردم در بخش های مختلف دنبال خواهد شد.

یکی از مولفه های اصلی اقتصاد و ارتقای وضعیت موجود راهبرد تکیه بر تولید داخلی است


متن کامل خبر: یکی از مولفه های اصلی اقتصاد و ارتقای وضعیت موجود راهبرد تکیه بر تولید داخلی است