پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتپروین فرشچی معتقد است هنگامی که دبیرخانه کنوانسیون تهران از ژنو به منطقه کاسپین منتقل شود کشورهای حاشیه این دریاچه موظف خواهند بود که به تعهدات خود در زمینه مبارزه با آلودگی محیط زیست عمل کنند زیرا در شرایط جدید امکان بی‌توجهی وجود نخواهد داشت.

وجود رادیواکتیو در آب کاسپین تایید نشده است


متن کامل خبر: وجود رادیواکتیو در آب کاسپین تایید نشده است