پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه‌ها و اولویت‌های دولت در سال 1397 برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در چارچوب تبصره 19 قانون بودجه 1397 را تشریح کرد.

واگذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام


متن کامل خبر: واگذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام