پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهاد انجام واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات برای تولید داخلی بدون پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه خبرداد.

واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید بدون پرداخت تفاوت ارزی


متن کامل خبر: واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید بدون پرداخت تفاوت ارزی