پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتسازمان تأمین اجتماعی با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ خواهد کرد.

نقش حساس تأمین اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی


متن کامل خبر: نقش حساس تأمین اجتماعی در شرایط دشوار اقتصادی