پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتدر بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال 1397، متوسط قیمت نخود 41742 ریال و متوسط قیمت عدس 44103 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 19,5 درصد کاهش و 3.8 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت محصولات و هزینة خدمات کشاورزی بهار 1397


متن کامل خبر: متوسط قیمت محصولات و هزینة خدمات کشاورزی بهار 1397