پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتغرفه فرهنگی کتاب با عنوان «قطار فرهنگ» در ایستگاه اصفهان راه اندازی شد.

قطار فرهنگ ایستگاه اصفهان به حرکت در آمد


متن کامل خبر: قطار فرهنگ ایستگاه اصفهان به حرکت در آمد