پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتسازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شده است.

عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1396


متن کامل خبر: عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1396