پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس­ انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی از ناکارآمدی شبکه توزیع، بروز مشکلات در بازار و در دسترس نبودن گوشتهای وارداتی برای مصرف کننده خبر داد.

شبکه توزیع گوشت گرم وارداتی، باید شفاف سازی شود


متن کامل خبر؛ شبکه توزیع گوشت گرم وارداتی، باید شفاف سازی شود