پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتارتقای کیفیت خدمات ارائه شده اصلی ترین هدف شرکت های ارائه دهنده آن خدمات می‌باشد؛ چرا که ارتقای کیفیت خدمت ارائه شده افزایش مطلوبیت و رضایتمندی مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. شرکت شاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه و انجام صحیح پرداخت‌ها است.

سهم تراکنش های موفق از کل تراکنش ها در اردیبهشت 1397


متن کامل خبر: سهم تراکنش های موفق از کل تراکنش ها در اردیبهشت 1397