پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: کارت های اعتباری برای اولین بار توسط بانک ملی راه اندازی شده است.

سقف اعتبار کارت های برنزی 10 میلیون تومان است


متن کامل خبر: سقف اعتبار کارت های برنزی 10 میلیون تومان است