پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: تاکاتا، شرکت ژاپنی تولیدکننده کیسه‌هوا، که به دلیل بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین فراخوان تاریخ صنعت خودرو وضعیت وخیمی دارد، اکنون در مرکز نبرد برای تصاحب قرار گرفته که ممکن است این شرکت 83 ساله را به ورطه ورشکستگی بکشاند.

سرنوشت تاکاتا در دست خودروسازان جهان


متن کامل خبر: سرنوشت تاکاتا در دست خودروسازان جهان