پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:ثبت رکورد کد پستی با 31 میلیارد تومان سرمایه گذاری به 48/5 میلیون کدپستی رسید.

سامانه یکپارچه املاک درآینده نزدیک را ه اندازی میشود


متن کامل خبر:سامانه یکپارچه املاک درآینده نزدیک را ه اندازی میشود