پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتخشکسالی به طور کلی پدیده ای عادی است و در مناطق مختلف جغرافیایی و نه سیاسی؛ در مقاطع مختلف زمانی ظهور می کند.

رفع خشکسالی یا مقابله با بحران آب


متن کامل خبر: رفع خشکسالی یا مقابله با بحران آب