پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر امور خارجه گفت: در شرایط فعلی مناسب است که ما به دنبال همکاری با شرکای جدید باشیم که این می تواند با توجه به ایجاد زمینه های به وجود آمده در جهت رشد تولید داخلی برای ما موثر باشد.

در شرایط فعلی مناسب است که به دنبال همکاری با شرکای جدید باشیم


متن کامل خبر: در شرایط فعلی مناسب است که به دنبال همکاری با شرکای جدید باشیم