پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتدر پنجاه سال اخیر، سطح جنگل های شمال کشور از 3/5 میلیون هکتار به 1/7 میلیون هکتار کاهش یافته است. یعنی درست نیمی از جنگلهای شمال ایران نابود شده است.

خسارت های غیر قابل جبران در جنگلهای هیرکانی


متن کامل خبر: خسارت های غیر قابل جبران در جنگلهای هیرکانی