پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر راه و شهرسازی گفت: با قوه قضاییه هماهنگی شده تا برای خانه هایی که در زمین های قراردادی ساخته شده سند صادر شود، همچنین پس از صدور سند؛ صاحبان این خانه ها از بانک هم تسهیلات دریافت می کنند که این خبر خوبی برای ساکنان بافت های فرسوده و ناکارآمد است.


خانه هایی که در زمین های قراردادی ساخته شده اند سنددار می شوند


متن کامل خبر: خانه هایی که در زمین های قراردادی ساخته شده اند سنددار می شوند