پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل 2 میلیون و 222 هزار تومان و حداکثر عیدی نیز 3 میلیون و 333 هزار و 800 تومان است.

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار


متن کامل خبر:جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار