پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: قائم بانک مرکزی با اعلام طراحی10 برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات ساختاری این بانک گفت: اقدامات عاجلی به منظور کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از جنگ قیمتی بانک ها در اینباره در دستور کار است.

توقف جنگ قیمتی در نرخ سود


متن کامل خبر: توقف جنگ قیمتی در نرخ سود