پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتواردات و قاچاق پوشاک باعث تعطیلی بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی شده است و 30 درصد از پوشاک خارجی از ترکیه و مابقی از کشورهای چین و امارت وارد کشور می شوند.

تعطیلی بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی پوشاک کشور به دلیل واردات و قاچاق


متن کامل خبر: تعطیلی بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی پوشاک کشور به دلیل واردات و قاچاق