پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبانک ملی ایران با توجه ویژه به بخش های مختلف تولید، صنعت، بازرگانی و... به عنوان موتورهای محرک اقتصاد کشور، بخش عمده ای از نیاز تسهیلاتی این بخش ها را مرتفع و اعتبارات قابل توجهی را نیز تاکنون اختصاص داده است.

تسهیلات بانک ملی ایران، بازوی حمایتی اقتصاد کشور


متن کامل خبر: تسهیلات بانک ملی ایران، بازوی حمایتی اقتصاد کشور