پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عضو کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم به نظر می رسد نه تنها بودجه شوراها از سوی دولت افزایش نیافته است بلکه شنیده ها حاکی از کاهش بودجه پیشنهادی نیز هست و تجدید نظر دولت در بودجه شوراها ضروری است.

تجدید نظر دولت در بودجه شوراها ضروری است


متن کامل خبر: تجدید نظر دولت در بودجه شوراها ضروری است