پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بسته حمایتی اقشار ضعیف جامعه در حوزه حمایت های غذایی، اقتصادی و مالی نهایی و آماده شده است و گزارش آن در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

بسته حمایتی اقشار ضعیف آماده شده است


متن کامل خبر: بسته حمایتی اقشار ضعیف آماده شده است