پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس سازمان برنامه و بودجه، حضور دولت در اقتصاد را به منزله عدم اعتماد به کارایی بخش خصوصی ندانست و گفت: بسته به شرایط عمل می کنیم و از بخش خصوصی انتظار داریم همانند دوران جنگ که خط تولید خود را متناسب با نیازها تغییر می دادند با دولت همکاری کنند.

بخش خصوصی مانند دوران جنگ که خط تولید خود را متناسب با نیازها تغییر می دادند با دولت همکاری کنند


متن کامل خبر: بخش خصوصی مانند دوران جنگ که خط تولید خود را متناسب با نیازها تغییر می دادند با دولت همکاری کنند