پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد بخشی از معوقات بانکی به دلیل تبانی در زمینه وصول آن هاگفت:بانک‌ها درباره وصول معوقات بانکی به مجلس گزارش دهند.

بانک‌ها درباره وصول معوقات بانکی به مجلس گزارش دهند


متن کامل خبر: بانک‌ها درباره وصول معوقات بانکی به مجلس گزارش دهند