پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند برای دریافت کاراکارت به بانک رفاه کارگران مراجعه کنند.

بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت کاراکارت به بانک رفاه کارگران مراجعه کنند


متن کامل خبر: بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت کاراکارت به بانک رفاه کارگران مراجعه کنند