پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیر توسعه کسب و کار ایده هاب: ایده هاب بعنوان سیستم در آمدی برای استارت آپ ها، زمانی که جذب سرمایه می کند براساس ولیوشنی (ارزشی) که استارت آپ دارد بین 3 الی 6 درصد از سهام استارت آپ گرفته می شود و زمانی که سرمایه گذاری به اتمام برسد با استارت اپ ها بعنوان آرم مشاوره همراه بوده و در مراحل بعد برایشان جذب سرمایه می کنیم.

ایده هاب، جذب سرمایه گذار و مشاوره مالی برای استارت آپ ها


متن کامل خبر:ایده هاب، جذب سرمایه گذار و مشاوره مالی برای استارت آپ ها