پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتانجمن روشندلان ایران، اپلکیشن پات را محصولی نوین و امید بخش برای برداشته شدن چالشی از مسیر روشندلان کشور ارزیابی کرد .

اپلیکیشن پات مورد استقبال انجمن روشندلان ایران قرار گرفت


متن کامل خبر: اپلیکیشن پات مورد استقبال انجمن روشندلان ایران قرار گرفت