پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:بررسی میزان بهره وری وروند کوچک سازی دولت از مهمترین اهداف برگزاری اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی است.

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی درتهران برگزار میشود


متن کامل خبر: اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی درتهران برگزار میشود