پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شناسایی امدادگران واقعی وبیمه امداد گران به نرخ دولتی از اولویت های انجمن است.

انجمن دنبال راه اندازی امداد خودرهای سنگین است


متن کامل خبر: انجمن دنبال راه اندازی امداد خودرهای سنگین است