پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر راه و شهرسازی از امضا فروشی، نظام دو نقشه‌ای، تعارض منافع، کارکرد معیوب نظام اجرا یک‌پارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان معضلات جامعه مهندسی ایران یاد کرد و گفت: برای شکل گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ مقیاس و جلوگیری از بی‌نظمی ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقی و حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مهندسی باید محور قرار گیرد.

امضا فروشی و نظام دو نقشه‌ای، دو مشکل بزرگ مهندسی


متن کامل خبر؛ امضا فروشی و نظام دو نقشه‌ای، دو مشکل بزرگ مهندسی