پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: انصاری: جمهوری آذربایجان 500 میلیون دلار اعتبار برای تکمیل خط آهن آستارا - رشت اختصاص داده و پیگیری تسریع اجرای آن از سوی وزارتخانه های ذیربط، مورد انتظار است و اتصال خط آهن آستارا به رشت در تکمیل کریدور شمال - جنوب تاثیرگذار خواهد بود.


اختصاص 500 میلیون دلار اعتبار برای تکمیل خط آهن آستارا - رشت توسط جمهوری آذربایجانمتن کامل خبر: اختصاص 500 میلیون دلار اعتبار برای تکمیل خط آهن آستارا - رشت توسط جمهوری آذربایجان