پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر تعاون،کار و امور اجتماعی، گفت: برای حوزه اشتغال بیش از 60 هزار و 400میلیون تومان تسهیلات و بودجه اختصاص یافته است که باید به سمت رسته های شغلی دارای کشش در دوران تحریم هدایت شود.


اختصاص بیش از 60 هزار میلیارد تومان بودجه و تسهیلات برای ایجاد اشتغال


متن کامل خبر: اختصاص بیش از 60 هزار میلیارد تومان بودجه و تسهیلات برای ایجاد اشتغال